Zápis do MŠ

 • Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1.apríla do 30.apríla a zároveň na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 2. mája 2019 do 31.mája 2019.

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže rodič:

  • vyzdvihnúť u riaditeľky školy alebo jej zástupkyne  priamo v MŠ ,
  • stiahnuť z webovej stránky MŠ – Prihláška do MŠ
  • alebo samostatne napísať.

  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú vydané najneskôr do 15.06.2019.

  Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

  Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované.

  Ak   ide   o   dieťa   so   špeciálnymi   výchovno   –vzdelávacími   potrebami,   dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré by sa malo integrovať medzi intaktné deti, je povinný zákonný zástupca predložiť okrem žiadosti, potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie odborných zamestnancov špeciálno-pedagogickej a CPPPaP .

  Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné podmienky a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.