Aktuálne informácie COVID - 19

30. augusta 2021
 • INFORMÁCIE – POVINNOSTI  a  POŽIADAVKY PRE RODIČOV 

   – opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID 19

  Prevádzka MŠ bude prebiehať za prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok a  opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Ministerstvom školstva.

  ČAS PREVÁDZKY :   

  • MŠ je otvorená od 6.30 – 16.30 hod – každá trieda.
  • o 8. 15 sa škola uzatvára, aj školský areál
  • od 12. 30 hod. do 13. 00 hod. brána MŠ otvorená – výdaj stravy pre neprítomné deti
  • 00 – 16.30   sa otvárajú brána, vchody a šatne

   

  1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy a to nasledovne :
  2. zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2m, dezinfekcia rúk).
  3. odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy – učiteľke;
  4. dodržiava všetky pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022;
  5. pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
  6. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie byť dlhší ako 10 minút.
  7. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v šatni.
  8. Dieťa môže sprevádzať vždy LEN JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA.
  9. Do šatne rodiča (zákonného zástupcu) púšťa službukonajúca učiteľka po zazvonení na zvonček. Vydá pokyn na  vykonanie dezinfekcie rúk ) a zároveň dohliada a koordinuje počet vstupujúcich ľudí do šatne MŠ. Minimalizuje aj pohyb osôb pred vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
  10. DO ŠATNE VSTUPUJÚ  NAJVIAC  DVAJA  RODIČIA!
  11. Počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (dodržiava nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfikuje si ruky).
  12. Rodič odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po ZMERANÍ TEPLOTY a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

  ĎALŠIE POKYNY :

  1. Dieťa prináša a preberá z MŠ zákonný zástupca, ktorý zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len  s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
  2. Rodič – ZABEZPEČIŤ 1 ks rezervné rúško svojmu dieťaťu, uložiť v skrinke.
  3. Každé dieťa potrebuje do MŠ bezpečné a podpísané prezuvky (nie vsuvky).
  4. Dieťa nosí do MŠ vlastné pyžamo –  1x týždenne zabezpečuje rodič výmenu.
  5. Zákaz nosenia hračiek alebo iných pomôcok, materiálu  z domu.
  6. V skrinke môžete byť len náhradné oblečenie – prežehlené a uložené v obale s menom dieťaťa.
  7. Zákaz ukladať deťom do skriniek – potraviny, sladkosti, hračky.
  8. Poplatky sa uhrádzajú od 2.9. – za MŠ (do 10. v mesiaci) a stravu (do 25. v mesiaci) – platiť načas do určeného termínu.
  9. Rodičom sa z epidemiologických a hygienických dôvodov zakazuje nosiť akékoľvek balené sladkosti, neorganizujeme žiadne spoločné oslavy – narodeninové, meninové dni. Oslávencovi zablahoželáme spoločne v triede.
  10. Po prevzatí dieťaťa zo šatne ( nie viac ako 10 minút) je zakázané zdržiavať sa na školskom dvore.
  11. Zákaz ostávať na školskom dvore a zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom.
  12. V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora, opúšťa areál školského dvora.
  13. Neprítomnosť dieťaťa je potrebné hlásiť deň vopred do 14. 00 hod.
  14. V prípade potvrdenia Covid ochorenia je rodič povinný túto informáciu nahlásiť materskej škole.

  Vylúčenie a ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ – opatrenia:

  Ak rodič  opakovane poruší vydané opatrenia (neplatenie poplatkov, opakovaný neskorý príchod pre dieťa, porušovanie časového termínu príchodu dieťaťa do MŠ, ako aj neprevzatie dieťaťa pri ukončení dennej prevádzky, neoznámené a utajené skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa) bude dieťa z MŠ  písomne  vylúčené.

   

   

   

                                                                                                                                 Mgr.  Mária Urbanová, v. r.

                                                                                                                                          Riaditeľka školy 

   

   

   

  Mgr. Mária Urbanová – riaditeľka
  Materská škola, Námestie  sv. Martina 80, 082 71 Lipany
  Tel: 051 4572 439

  Mobil (súkromný): + 421 905 860 234
  e-mail: ms.centrumlipany@centrum.sk

              mscentrum80.lipany@gmail.com

   

Informácia pre zákonných zástupcovPrivítanie