Bezpečne na ceste

Projekt
 • Naša Materská škola na Námestí sv. Martina v Lipanoch sa môže pochváliť novým dopravným ihriskom. Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt „Bezpečne na ceste“ vo výške  1 000 €.

  Chceme poďakovať Lipancovi, Jaroslavovi Fedákovi, ktorý ako zamestnanec firmy Volkswagen obhajobou uvedeného  zamestnaneckého projektu výrazne pomohol k jeho zdarnému naplneniu.

  Dopravné ihrisko budeme pravidelne využívať na praktický nácvik dopravných situácií, na zvyšovanie dopravnej gramotnosti detí, aby sa dokázali samostatne a bezpečne pohybovať v cestnej premávke. Deti tak získajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti dopravnej výchovy nácvikom bezpečného správania sa v dopravnom prostredí.

   

  Podstatou projektu bola realizácia ďalšej etapy  dopravnej výchovy v našej MŠ, ktorá sa intenzívne vyučuje od roku 2008. Táto etapa bola zameraná na  úpravu časti exteriéru školského dvora našej materskej školy na detské dopravné ihrisko s vodorovným dopravným značením a zakúpenie  prenosného dopravného značenia. Materská škola tak získala priestor na stimuláciu psychomotorických kompetencií detí v oblasti dopravnej výchovy na vlastnom území.

  Prostredníctvom realizácie  projektu chceme praktickými aktivitami a zážitkovým  učením motivovať deti k bezpečnému  pohybu  po chodníku  na kolobežkách, odrážadlách, bicykloch,  naučiť ich bezpečnej role chodca a  oboznamovať ich so základnými pravidlami cestnej premávky. Aby projekt  komplexne obsiahol celú problematiku edukácie v  oblasti dopravnej výchovy,  jeho súčasťou bude aj rovina aktivít súvisiaca s poznávaním integrovaného záchranného systému, štruktúrou záchranných zložiek a náplňou ich práce i  správaním sa  pri záchranných akciách.

   

  Úpravou školského dvora na  detské dopravné ihrisko sme pridali  deťom ďalšiu životnú hodnotu – naučiť sa, zdokonaliť si svoje primárne nadobudnuté vedomosti a zručnosti v oblasti dopravnej priamo  v reálnych modelových situáciách vytvorených na dopravnom ihrisku. Hravou formou edukácie budeme u  detí stimulovať trvalé návyky, zručnosti,  vedomosti  pre ich bezpečný pohyb v cestnej premávke. Zároveň sa deti  naučia rešpektovať ostatných jej účastníkov a  naučia uvedomiť si nebezpečenstvo  ohrozenia života  a zdravia i základnému správaniu sa pri záchranných akciách. Získajú vedomosti o práci policajtov, záchranárov a hasičov a tým si vytvoria uvedomelý postoj k týmto dôležitým profesiám. Zakúpené  položky zefektívnia proces dopravnej výučby a prispejú k rozvoju praktickej kreativity detí v dopravných situáciách.

  Projekt sa realizuje z dôvodu spoločensky potrebnej prevencie detskej dopravnej nehodovosti nielen  detí. Tento projekt môže vo zvýšenej miere  ovplyvniť následky dopravných nehôd  detských účastníkov cestnej premávky.

  K zvýšeniu bezpečnosti detí našej materskej školy v cestnej premávke smerujú vzdelávacie ciele projektu orientované:

   

  1. Pripraviť deti na bezpečný samostatný pohyb v cestnej premávke.
  2. Stimulovať znalosti detí o  význame a  funkčnosti dopravného značenia a  technických zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť  cestnej premávky.
  3. Utvárať a  následne v  praktických situáciách zážitkovou formou výučby uplatňovať zásady bezpečnej orientácie a správania sa v cestnej premávke.
  4. Zvyšovať povedomie o možných nebezpečných situáciách, hľadať možnosti týmto situáciám predchádzať.
  5. Poznať význam a dôležitosť záchranného integračného systému zasahujúceho  pri dopravných nehodách.
  6. V spolupráci s rodičmi dosiahnuť väčšiu informovanosť detí o otázkach dopravnej výchovy.
  7. Posilňovať starostlivosť o svoje zdravie, neohrozovať zdravie iných.

   

  Východiskom  aktivít  bude v neposlednej miere aj  spontánna prirodzená radosť detí z pohybu.