Informácia pre zákonných zástupcov

2. júla 2021
 • Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa

  k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

  (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

   

  Dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie (deti žijúce v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus).

   

  V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí  z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti – táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

  Výška sumy dotácie na stravu je zvýšená na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

  Dieťa/žiak bude mať nárok na dotáciu na stravu, ak sa bude nachádzať v Zozname detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu.

  Ak zákonný zástupca má záujem, aby sa jeho dieťa/žiak nachádzal v uvedenom zozname už za mesiac september 2021 je nevyhnutné, aby riaditeľovi školy doručil (osobne, mailom, …) do 15. 7. 2021:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (zákonný zástupca musí úradu práce najneskôr do 10. 08. 2021 doručiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu – doklady o príjme) alebo
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.
KarnevalAktuálne informácie COVID – 19