LaBák

Úspechy
  • V prvom októbrovom týždni naša Materská škola na Námestí sv. Martina, obdŕžala od riaditeľstva Asociácie pre mládež, vedu a techniku, gratulačný list a Diplom za 1. miesto kategórii F  t.j. kategórii materských škôl, za splnenie úloh  tzv. Online  seminár LaBák.

    LaBáK bola prírodovedná súťaž pozostávajúca zo 4 súťažných kôl. Týkala sa pozemnej, vodnej, vzdušnej dopravy a dopravy vo vesmíre.  Každé kolo tvorili 4 úlohy, ktoré preverovali vedomostí detí  na elementárnej úrovni z oblasti matematiky, biológie, chémie a fyziky. Deti 4. triedy pracovali ako päťčlenný tím, pod názvom Mladí vedátori, s vlastnoručne vytvoreným logom, pod vedením Mgr. Viery Radačovskej. Do pdf formátov spracúvala Mgr.Silvia Kyseľová.. Pri riešení úloh nebol podstatný výsledok, ale myšlienky a myšlienkové postupy,  vysvetlenia všetkých vzťahov a predpokladov, ktoré deti využívali pri svojich riešeniach. Zadania boli hravé, zaujímavé, zábavné a inšpiratívne. Na základe bodovania a vyhodnotenia všetkých kôl, získala naša MŠ 1. miesto v rámci štyridsiatich zapojených MŠ z celého Slovenska. Okrem spomínaného gratulačného listu a diplomu sme obdŕžali aj pomôcky využiteľné v rámci bádateľských aktivít.