Pokyny na prázdniny

 • Organizačné pokyny – PRÁZDNINY 2019

  Materská škola, Nám. sv. Martina 80, Lipany

   

  V čase letných prázdnin je prevádzka materských škôl zabezpečená takto:

  • Júl 2019 – MŠ Kpt. Nálepku 7, Lipany
  • August 2019 – MŠ Nám. sv. Martina 80, Lipany

  V zmysle   nového  VZN  o určení  čiastočných  úhrad  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany výška školného v čase hlavných prázdnin (júl, august) je 30 € na jedno dieťa / 1 mesiac. Úhrada školného musí byť za prihlásené mesiace vyplatená do 25. 06. 2019, ináč dieťa nebude môcť navštevovať materské školy počas prázdnin.

  Pri platbe  školného a stravného je potrebné  k  platbe priradiť správny variabilný symbol materskej školy aj školskej jedálne.

  Rodič uhradí školné (30 €) do 25. 06. 2019 na variabilný symbol MŠ Kpt. Nálepku a zároveň do 25. 06. 2019 uhradí (30 €) na variabilný symbol MŠ Nám. sv. Martina 80.

  Podobne je to s úhradou za stravu, podľa počtu Vami nahlásených dní.

  Rodič do náhradnej MŠ berie:

  • z kmeňovej MŠ paplón, vankúš;
  • posteľné obliečky a

   

  Ďalej dieťaťu pribalí:

  • prezúvky,
  • uterák,
  • kefka, pasta a pohár,
  • hrebeň,
  • kópiu zdravotnej kartičky.
 • UPRESNENIE PLATIEB  CEZ PRÁZDNINY

   

  Júl 2019:

  Materská škola Kpt. Nálepku 7 082 71 Lipany

  Školné – 30 €:

  Účet: SK36 0200 0000 0016 3669 4655

  Variabilný symbol: 649

  Strava

  Školská jedáleň Komenského 14 082 71 Lipany

  Stravné – 1, 12 € x počet dní prihlásených

  Účet:  SK54 0200 0000 0016 5119 4958

  Variabilný symbol: 1741

   

  August 2019:

  Materská škola Námestie sv. Martina 80 082 71 Lipany

  Školné – 30 €:

  Účet: SK36 0200 0000 0016 3669 4655

  Variabilný symbol: 464

  Strava

  Školská jedáleň Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany

  Stravné – 1, 12 € x počet dní prihlásených

  Účet:  SK54 0200 0000 0016 5119 4958

  Variabilný symbol: 1231

   

  PRÍTOMNÍ PREDŠKOLÁCI NEUHRÁDZAJÚ ŽIADNE POPLATKY!