Projekt Pozorné uško, všímavé očko

Program primárnej prevencie závislostí.
 • Prevencia predstavuje v najširšom zmysle slova posilňovanie pozitívnych podmienok a vplyvov spoločenského prostredia prostredníctvom systému opatrení zameraných na znižovanie, prípadne vylúčenie rizika výskytu určitých životných situácií, stavov, procesov, javov, udalostí, ktoré negatívne pôsobia na ľudí, na človeka, nevynímajúc aj deti.   A práve preto, aj v rámci výchovno – vzdelávacích aktivít materských škôl, má svoje opodstatnenie preventívny program primárnej prevencie.

  Tento sa nesie pod názvom „Pozorné uško, všímavé očko“.

  Realizuje sa v týchto základných  cieľových zameraniach upevňovať fyzické a duševné zdravie detí vytváraním primeraných vedomostí, zručností a návykov  v zmysle dodržiavania Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa – so zameraním na:

  • oblasť získavania primeraných poznatkov o ľudskom tele, zdraví a zdravej výžive,
  • oblasť podpory pohybových aktivít v zdraviu prospešnom prostredí,
  • oblasť rozvoja prosociálneho cítenia a utvárania primeraných sociálnych návykov,
  • oblasť pôsobenia na rodičov a rodinných príslušníkov zapájaním sa do rôznorodých aktivít materskej školy,
  • oblasť vytvárania pozitívnej sociálnej klímy v MŠ založenej na princípoch dôvery, spolupráce, vzájomnej úcty – medzi deťmi, dospelými a všetkými zainteresovanými, ktorí do styku so školou prichádzajú.

  Uvedené zamerania budeme plniť prostredníctvom obrázkových príbehov, taktiež dramaticko – zážitkovými aktivitami, ktoré sú deťom veľmi blízke ako napr. Fajčiar vlk, Zitka  Obezitka, Granulky psíka Hafíka,  Ovečka na internete, O kohútikovi a neznámych zrniečkach a pod. Pripravili sme aj nový zážitkový príbeh pod názvom Ako sa Svetluška muška neznámej tekutiny napila.