Profilácia MŠ

 • Sme materská škola bez právnej subjektivity. Našim zriaďovateľom je Mesto Lipany. Vo svojej činnosti sa zameriavame hlavne na tieto priority a sme:

  Otvorená škola – otvorenosť všetkým deťom, rodičom, verejnosti, a to jednak obsahom vzdelávania, diferencovaným  prístupom k jednotlivým deťom, spoločnými aktivitami a zážitkami  učiteľov, rodičov a detí –   opierajúc sa pritom o dlhodobo úspešnú spoluprácu s rodičovským združením pôsobiacim pri našej materskej škole. Vízia otvoreného partnerstva vychádza z poznania, že škola vždy tvorí sociálny systém s množstvom vnútorných a vonkajších vzťahov a otvorený systém má vždy väčšiu šancu fungovať dobre, zdravo a byť ľuďom prospešný.

  Škola formujúca vzťah k životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu
  v rámci procesu formovania sa rovnaký dôraz kladie na úroveň vedomostí, na rozvoj zručností, ako aj na formovanie postojov detí k vlastnému životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu. Dôležitú úlohu v tejto oblasti plnia aj organizované predplavecké a lyžiarske kurzy, putovné školy v prírode podporujúce zážitkové a projektové učenie sa detí.

  Škola rozvíjajúca jazykové spôsobilosti – súčasná a budúca generácia detí sa bez dobrej znalosti jazykov v zjednotenej Európe nezaobíde, preto sa u nás deti s anglickým jazykom (realizuje Jazyková škola Academy) oboznamujú od troch rokov.

  Škola využívajúca informačno-komunikačné technológie – sú implementované do výchovno-vzdelávacieho procesu v elementárnej podobe a v primeranej miere.

  Regionálna škola – regionálna výchova a  vzdelávanie je východiskom pre  nadobúdanie skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným sociálnym, kultúrnym a prírodným prostredím.  Spoznávaním svojho regiónu vedieme deti  k formovaniu vzťahu k miestu kde žijú, pocitu hrdosti, úctu k výtvorom prírody i ľudskej spoločnosti. Náš školský vzdelávací program obsahuje prvky regionálnej výchovy.

  Škola podporujúca aktívne využívanie voľného času – v rámci rozšírenej vzdelávacej ponuky realizujeme pestrú paletu deviatich krúžkových aktivít rôzneho zamerania.