Projekt Evička

Máš len jeden život, tak si ho chráň!
 • Čo je zdravie:

  • je najdôležitejšia kvalita tela
  • je stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody
  • je dobro, o ktorom nevieme, kým ho nestratíme
  • je telesné a duševné sociálne blaho
  • o dobrom zdraví rozhoduje zdravá výživa a hygiena.

  Hlavným cieľom projektu je hravou formou upriamiť detskú pozornosť na vlastné zdravie, prvú pomoc a možnosti prevencie chorôb a zranení.

  Ďalšie ciele:

  • naučiť deti zdravo žiť, rozvíjať motoriku, sebaovládanie, reč, myslenie, pozornosť dieťaťa;
  • poskytnúť prvú pomoc vzhľadom na vek dieťaťa emotívnou hrou;
  • naučiť deti, čo je zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc, získavať poznatky a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci;
  • predchádzať úrazom a ochoreniam detí v materskej škole. V spolupráci s rodinou prispieť k ochrane telesného a duševného zdravia;
  • formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb;
  • zvýšiť úroveň poznatkov a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci ;
  • rozvíjať aktívny záujem o pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie;

  Projekt je zameraný na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. V rámci projektu sa  snažíme hravou formou upriamiť detskú pozornosť na vlastné zdravie, možnosti prevencie a na prvú pomoc pri drobných zraneniach. V deťoch sa hravou formou odbúrava strach a panika z krvi, drobných poranení a chorôb. Deti sú adekvátne k svojmu veku pripravované na zvládnutie každodenných situácií ohrozujúcich ich zdravie.

  Konkrétne ciele:

  • priblížiť deťom negatíva a pozitíva bodavého hmyzu
  • zamerať sa na prevenciu prechladnutia, nehôd a zranení
  • priblížiť im vznik ČK, naučiť ich správne privolať RZP
  • prehlbovať v nich priateľské vzťahy, diskutovať s nimi o nevyhnutnosti pozitívneho rodinného zázemia a prostredia, naučiť deti základom prvej pomoci
  • viesť deti k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o seba
  • oboznámiť deti s funkciou vnútorných orgánov
  • naučiť deti rozoznávať zdravé a nezdravé potraviny
  • chrániť si zdravie.

  Všetky tieto ciele sme plnili prostredníctvom týchto aktivít: Evička prechladla, Evička má zdravé pľúca, Staráme sa o svoje zdravie, Evička sa zranila, Tajomstvo Evičkinho tela, Evička je hladná a Evičku bolia zuby. Prostredníctvom týchto aktivít sme viedli  deti k zdravému životnému štýlu, hravou a zábavnou formou sme vysvetľovali význam  zdravých a nezdravých potravín a snažili sme sa  v deťoch vytvárať také emocionálne zážitky, ktoré by ich motivovali k zdravej životospráve.