Rada školy

 • Rada školy – jej zloženie, práva a povinnosti vymedzuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zohráva významnú úlohu pri tvorbe a uplatňovaní koncepcie výchovy a vzdelávania školy, v otázkach rozvoja a formulovania strategických cieľov školy a je účinnou spätnou väzbou o efektívnosti pedagogického riadenia a výchovno-vzdelávacieho pôsobenia materskej  školy.

  Členmi rady školy (v počte 11) sú zástupcovia pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, zástupcovia rodičov, mestského zastupiteľstva.

  Rada školy (RŠ) sa riadi samostatným štatútom. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom vyjadrujúcim a presadzujúcim záujmy rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Napomáha riešiť problémy školy v úzkej spolupráci s vedením školy, vyjadruje sa a zaujíma stanovisko k závažným rozhodnutiam vedenia školy, navrhuje a dáva podnety pre zlepšenie podmienok, činnosti a chodu školy.

  Členovia rady sa za svoju činnosť zodpovedajú zložkám, ktoré ich do rady zvolili. Školská rada pravidelne informuje o svojej činnosti zástupcov tej zložky, ktorú v rade školy zastupujú a získavajú od nich podnety pre prácu rady školy.

  Riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie najmä návrh na počty prijímaných detí, predkladá informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení procesu výchovy  a vzdelávania, správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, návrh rozpočtu, správu  o výsledkoch hospodárenia školy.

  Rada školy fungujúca  pri MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany bola ustanovená v zmysle § 24 zákonač. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 18.01.2018 na obdobie 4 rokov.

  P.č.

  Meno a priezvisko

  Funkcia

  Delegovaný za /

  1.

  Katarína Dulinová

   

  rodičov

  2.

  Mgr . Šuhajová Dominika

   

  rodičov

  3.

  Bc. Viera Bujňačková

   

  rodičov

  4.

  Brincko Martin

   

  rodičov

  5.

  Ing. Stanislav Reištetter

   

  zriaďovateľa

  6.

  Ing. Peter Tejbus

   

  zriaďovateľa

  7.

  Vladimír Babjak

   

  zriaďovateľa

  8.

  Marta Lipovská

   

  zriaďovateľa

  9.

  Beáta Višňovská

   

  pedagogických zamestnancov

  10.

  Anna Tomaščíková

   

  pedagogických zamestnancov

  11.

  Marta Maníková

   

  nepedagogických zamestnancov

  Stručná informácia o činnosti rady školy:

  Rada školy sa vyjadruje:

  • ku koncepčným zámerom školy,
  • k návrhu rozpočtu materskej školy,
  • ku správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti,
  • ku školskému vzdelávaciemu programu,
  • ku školskému poriadku materskej školy,
  • k ročnému plánu práce a plneniu jeho úloh,
  • ku materiálno-technickému zabezpečeniu materskej školy,
  • ku personálnemu obsadeniu nových pedagogických zamestnancov školy - pohovory na pozície pedagogického zamestnanca materskej školy,
  • ku kritériám prijímania detí do materskej školy,
  • ku výsledkom zápisov detí na nový školský rok,
  • k iným závažným problémom a rozhodnutiam.