Rodičovské združenie

 • Rodičovské združenie (ďalej len „RZ“) je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí materskej školy (MŠ), ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len „SRRZ“).

  Rodičovské združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou, vystupuje  v právnych vzťahoch pod svojím menom a zodpovedá za svoju činnosť.

  Poslaním rodičovského združenia na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí MŠ v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

  • Názov: Rodičovské združenie pri MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo RZ: MŠ Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany
  • IČO: 17319617490

  Činnosť rodičovského združenia sa riadi stanovami a odporúčaniami SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ.

  V rámci svojich možností poskytuje MŠ materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci s deťmi.

  Rodičovské združenie:

  • zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy  a vzdelávania detí, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje;
  • prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom MŠ, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu;
  • zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v Stravovacej komisii školy alebo v orgánoch, ktorých účasť (zastúpenie) sa predpokladá v zmysle právneho predpisu.

  Orgány rodičovského združenia:

  • valné zhromaždenie RZ;
  • rada rodičov školy;
  • triedny aktív;
  • výkonný výbor;
  • predseda RZ – ;
  • kontrolná komisia;
  • zástupcovia RRŠ v orgánoch školy;
  • účelová skupina rodičov – aktivistov.