Školská jedáleň

 • Školská jedáleň, Hviezdoslavova1 Lipany  je zariadenie, ktoré pripravuje stravu  pre deti MŠ-Nám.sv. Martina 80, žiakov ZŠ- Hviezdoslavova 1 a zamestnancov MŠ a ZŠ.

  Strava je pripravovaná na základe jedálneho lístka, ktorý je zostavovaný podľa:

  • odporúčaných výživových dávok
  • materiálno – spotrebných noriem
  • zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
  • finančného limitu na nákup potravín
  • hygienických požiadaviek
  • zásad HACCP

  Štruktúra jedálneho lístka počas piatich stravovacích dní je nasledovná:

  • dve hlavné mäsové jedlá
  • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením / ryža, žemľa, ovsené vločky/
  • jedno hlavné múčne jedlo
  • jedno hlavné zeleninové alebo odľahčujúce jedlo

  Strava je pripravovaná na základe stanoveného finančného limitu, ktorý určilo MŠ SR/2009 a jeho aktualizácia bola 1.1.2010. Ministerstvo školstva rozdelilo výšku finančného príspevku do piatich pásiem. Naša školská jedáleň je zaradená do najnižšieho I. finančného pásma pre všetky vekové kategórie.

  Poplatky : Materská škola:   

  • desiata     0,26 €
  • obed         0,64 €
  • olovrant   0,22 €

  Spôsob úhrady stravného :

  • poštovou poukážkou
  • prevodom na číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5119 4958, variabilný symbol je konkrétny mesiac a číslo 123 napr. (11123 – november + 123). Je potrebné uviesť meno a triedu žiaka.

  Je nutné, aby stravníci mali úhradu za obedy na nasledujúci mesiac vyplatenú najneskôr do 22. dňa v mesiaci, mesiac vopred. Posledný termín odovzdania dokladu o platbe je 25. deň v mesiaci. Odhlasovanie zo stravy sa prevádza deň vopred, v prípade choroby ráno do 7:30 hod. osobne, alebo telefónom. Tel. čísla sú uvedené pri triedach.

  Naša školská jedáleň sa zapojila do projektu:

  ŠKOLSKÉ OVOCIE, ktoré je podporované vládou SR a EÚ

  • ide o podávanie 100% jablkovej a jablko – mrkvovej šťavy bez pridania cukru a konzervačných látok.

  DANONE  – MLIEČNA ŠKOLSKÁ LIGA, snahou projektu je podporiť spotrebu mliečnych výrobkov u detí. Ich pravidelnou spotrebou dodať detskému organizmu potrebné látky na vývoj svalovej hmoty, pre stavbu kostí a chrupu, pre normálny rast a odolnosť proti infekciám. Garantom projektu je MŠ SR a ÚVZ SR.

  KONTAKT:

  • email: jedalen.zshv@gmail.com
  • telefón: 051 45 72 313
 • STRAVOVACIA  KOMISIA

  Na skvalitnenie školského stravovania, presadzovania záujmov zákonných zástupcov detí, riaditeľ školy zriaďuje stravovaciu komisiu ako iniciatívny a poradný orgán stravovacieho zariadenia.

  Stravovacia komisia sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. Zasadá 4 x za školský rok. Z každého zasadnutia sa vedie záznam.

  Členmi stravovacej komisie sú:

  1. Čarnogurská, Mária, riaditeľka ŠJ
  2. Krajňáková Eva, za ŠJ
  3. Reištetterová  Ľudmila, zástupca rodičov
  4. Derfényiová Ľubica, zástupca pedagogických zamestnancov
  5. Mgr. Fedorová Magdaléna,zástupca pedagogických zamestnancov

  Hlavné úlohy stravovacej komisie:

  • Pomáhať vedúcej ŠJ úspešne riadiť prevádzku podľa zásad zdravej výživy.
  • Dozerať na hygienu prevádzky, prípravných kuchyniek, bezpečnosť pri práci a údržbu.
  • Spolupracovať pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja stravy.
  • Sledovať čas výdaja stravy a usmerňovať pestrosť stravy.
  • Spolupracovať s riaditeľkou  ŠJ a ostatnými pracovníčkami.
  • Riešiť aktuálne problémy vyplývajúce z  pripomienok a  podnetov detí, pedagogických zamestnancov a rodičov.

  ŠJ realizuje Školský mliečny program, ktorého primárnym cieľom je podpora pitia mlieka a program Ovocie na školách na zlepšenie stravovacích návykov u mladej generácie.