ŠKVP

 • Charakteristika ŠkVP

  Už podľa samotného názvu mestečka Lipany, ktoré leží v centre mikroregiónu Horná Torysa, môže každý usúdiť, z čoho asi vznikol. Hovorí sa, že tamojšie podnebie prialo práve typickej lipe, ktorá je považovaná aj za symbol Slovanov. Lipa je symbolom tohto šarišského mesta, ktoré podľa historických prameňov malo tento strom už v pôvodných názvoch. V mestskom erbe je znázornených sedem zelených lipových listov v striebornom poli.

  Historická vyše 320 – ročná majestátna lipa sa nachádza na námestí v centre mesta. Je návštevníkmi obdivovaná. Počas celého roka je učebným zdrojom pre deti našej materskej školy. A preto aj vzdelávací program našej materskej školy má svoje opodstatnenie v názve Školský vzdelávací program Rok s lipou.

   Náš ŠkVP je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Vychádzajúc zo základnej charakteristiky školy a umiestnenia školy v centre mesta, s bohatou okolitou prírodou  sa názov nášho ŠkVP  „Rok s lipou“ ukázal ako vhodný a vyhovujúci.

  ŠkVP obohacuje výchovu detí o environmentálne prvky, ktoré sa prelínajú v čo najväčšej miere všetkými činnosťami v priebehu dňa. Čo najviac aktivít sa z tohto dôvodu organizuje v prírode formou priameho zážitkového učenia. Pre efektívnejšie plnenie vlastných cieľov sa v celej vzdelávacej činnosti využívajú v čo najväčšej miere pomôcky a materiály prírodného charakteru. Deti, a nepriamo tak aj ich rodičia, sú vedení k separovaniu odpadu a ochrane prírodného prostredia. ŠkVP si kladie za cieľ rozvíjať citlivý vzťah detí k prostrediu, ktoré nás obklopuje, hlavne k prírode. Zasadenie našej materskej školy na to dáva mnoho príležitostí, nakoľko je v okolí niekoľko rôznych biotopov: les, potok, park, pole, lúka. Umožňujeme deťom utvárať základné zručnosti poznávania prírody tak, aby ich boli schopné aplikovať  v praxi. O prírode deti  zásadne učíme v prírode.

  Veľmi významným prvkom nášho programu je aj regionálna  výchova, výchova k vzťahu a úcte k človeku, mestu, výchova   k národnému povedomiu a občianskej súnaležitosti. Jej zámerom je :

  • integrovaná výchova k väzbe na vlastnú lokalitu a širší región,
  • smerovanie k dedovizni, k rodnej hrudi,
  • zachovanie hodnôt kultúry,
  • poznanie histórie a súčasnosti,
  • vychovať mládež hrdú na svoj národ, na tvorbu našich predkov a tým aj na svoju vlasť.

  Prostredníctvom úrovne kvality týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah detí  k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu ich vzťahov  a postojov k okoliu.

  Významné opodstatnenie ŠkVP má výchova detí k zdravému životnému štýlu, ktorá sa stala integrálnou súčasťou  procesu výchovy a vzdelávania v našej škole.

   

       Obsah učebných osnov v ŠkVP je rozpracovaný do štyroch projektov:

  1. JESEŇ  –   „ Lipa víta vo farebnom šate“
  2. ZIMA    –  „ Lipa pod bielou perinou“
  3. JAR       –  „ Lipa v kvete“
  4. LETO     –  „ Lipa vonia letom“.

   

  Sú realizované v priebehu desiatich mesiacov školského roka a jedného  „prázdninového“ mesiaca. Časový priestor na realizáciu obsahu tém je otvorený, flexibilný s dostatočným priestorom na rešpektovanie aktuálnej situácie a tvorivého prístupu  detí aj učiteliek.

  Obsahové naplnenie realizovaných činností v materskej škole rešpektuje jednotlivé cykly v prírode, ľudové tradície, zvyky regiónu i potreby detí, s cieľom doviesť každé dieťa k vekuprimeranému rozvoju, fyzickej, psychickej a sociálnej samostatnosti, k rozvoju základov kompetencií, ktoré sú v konečnom štádiu nasmerované na dosiahnutie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania a jeho aktívnej prípravy  na vstup do základnej školy.

  Hlavnou myšlienkou programu je teda rozvoj individuality a originality dieťaťa v súlade s Dohovorom o právach detí. Dieťa je objekt, ale aj subjekt procesu výchovy a vzdelávania. Náš program rešpektuje jeho vývinové špecifiká.  Vychádza z toho, že pri rozsahu dnešného poznania a rýchlom rozvoji výrobných technológií nevieme presne, čo budú dnešné deti skutočne potrebovať  v dospelosti.

  K týmto zručnostiam  patria:

  • vedieť sa učiť,
  • byť tvorivý,
  • vedieť riešiť problémy,
  • vedieť účinne komunikovať s ľuďmi a technikou,
  • vedieť spolupracovať,
  • rešpektovať svoje práva a práva iných,
  • byť tolerantný k iným,
  • mať vzťah k prírode a kultúre a chrániť ich,
  • vedieť sa starať o svoje zdravie a bezpečie,
  • poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti.