Športový krúžok

  • Cieľom športového krúžku je vzbudiť u detí záujem o pravidelnú športovú činnosť, mať radosť z pohybu, pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie, učiť deti podriaďovať osobné záujmy záujmom kolektívu, budovať medziľudské vzťahy, vôľové vlastnosti a záujem o zvyšovanie športovej výkonnosti.

    Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností v športových hrách a v atletike. Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin, i rozvoj  kognitívnych poznatkov.

  • Vedúca krúžku