Tanečný krúžok 1

  • Tanečný krúžok navštevujú detí vo veku  4-6 rokov. Cieľom tanečného krúžku pre deti z našej Mš je osvojenie si základov moderného tanca s dôrazom na správne držanie tela, rytmické cítenie hudby a zvládnutie základných jednoduchých tanečných prvkov. Úlohou krúžku je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť, formovať uvedomenie vlastného tela, ale predovšetkým umožniť deťom zachovať radosť z pohybu. Deti sú motivované k pohybovo – tanečnému rozvoju aj samotnými vystúpeniami, kde predvedú svojim kamarátom a rodinným príslušníkom nacvičené tanečné celky a choreografie. Pestujú si tak svoje vystupovanie pred verejnosťou a zdravé sebavedomie.

  • Vedúca krúžku

    • Silvia Kyseľová
      učiteľka

      Vedie: Tanečný krúžok