Turisticko-ochranársky krúžok

 • „Keď odtrhnem kvet, zvädne,

  keď chytím motýľa, zahynie.

  Vtedy pochopím, že prírody sa môžem dotýkať len srdcom.“

   

  EV, ktorá sa realizuje v MŠ, poskytuje priestor a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu. Otázka stavu prírody ako základnej zložky životného prostredia a jej ochrany sa v súčasnosti stáva otázkou celospoločenskou a celosvetovou. Je potrebné, aby človek zmenil svoj doterajší vzťah k sebe samému i životnému prostrediu, aby pochopil, že chrániť všetko živé i neživé okolo nás znamená chrániť seba samého. A na to, aby sa vytvorili rozhodujúce základy zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu, je potrebné začať s realizáciou cieľavedomej výchovy už od najútlejšieho veku. Naša MŠ má výborné prostredie, ktoré je ako stvorené na uskutočňovanie environmentálnej výchovy. Okolie školy poskytuje veľa priestoru, pohybu a množstvo podnetov na environmentálne hry spojené s poznávaním prírody a jej zákonitosti. A o to sa snažíme aj v krúžkovej činnosti. Hlavnou náplňou krúžku Malí ochranári je uskutočňovať nadštandardne aktivity,  kde svoje vedomosti spájajú so životom, priamo pozorujú, odhaľujú a riešia problémy, experimentujú, analyzujú a  rozvíjajú svoje tvorivé myslenie. Obdivujú krásy prírody, učia sa ju vnímať, niesť zodpovednosť za svoje konanie a spoznávajú význam prírody pre človeka.   Na základe zážitkových  a pohybových aktivít najrôznejšieho zamerania ako sú vychádzky do prírody, výlety, ekohry, súťaže a modelové situácie, deti  získavajú elementárne vedomosti, hodnoty a schopnosti potrebné pre ochranu životného prostredia. 

 • Vedúca krúžku

  • Viera Radačovská
   učiteľka

   Vedie: Turisticko-ochranársky krúžok

  • Alžbeta Sedláková
   učiteľka

   Vedie: Turisticko-ochranársky krúžok.